Serwis Opieki Nad Zwierzętami

Profesjonalna opieka nad Twoim ulubieńcem

Serwis petsitter.pl służy do kontaktowania osób poszukujących opiekuna dla swojego pupila z osobami szukającymi możliwości dodatkowej pracy.

wyszukaj opiekuna dla swojego pupila

LOGOWANIEZapomniałem hasła

aktualności

RODO

Szanowni Państwo, 

 

Z związku z faktem, że w dniu 25.05.2018 zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO) pragniemy przypomnieć, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie (w związku z utworzeniem konta użytkownika) oraz zapewnić, że są w niej bezpieczne. Poniżej zebraliśmy dla Państwa wszystkie niezbędne informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie mają Państwo związane z tym prawa. 

Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie musicie Państwo wykonywać w związku z nim żadnych działań. W razie gdyby jednak pojawiły się u Państwa jakieś pytania lub wątpliwości w związku z powyższym tematem zachęcamy do kontaktu - jesteśmy do dyspozycji.

więcej »
Niania dla psa - Dziennik Polski

Lato, to czas urlopów i odpoczynku. Niestety, dla niektórych to także czas odpoczynku od własnych zwierząt. Każdego roku w miesiącach letnich padają niechlubne rekordy w ilości zwierząt, trafiających do schronisk. Psy i koty są wyrzucane z domów, z aut - czasem nawet w biegu, z okien mieszkań, przywiązywane do drzew, topione, duszone, a nawet zakopywane żywcem. No bo co zrobić z czworonogiem, gdy planujemy wakacje w Tunezji albo w Egipcie?

więcej »

kontakt

Serwis Petsitter.pl

Telefon:
+48 607 427 171

E-mail.:
petsitter@coape.pl

Dane firmy:
COAPE Polska Andrzej Kinteh-Kłosiński
ul. Królewska 65a/1, 30-081 Kraków

Adres korespondencyjny:
COAPE Polska
Borówna 77, 32-724 Lipnica Murowana, Polska

Artykuły

Konkurs

 

 

Konkurs fotograficzny

„Ty i twój przyjaciel na dobre i na złe - pokażcie, że nie możecie bez siebie żyć”       


 

Aby wziąć udział w konkursie prześlij fotografie przedstawiające ciebie i twojego zwierzęcego przyjaciela pod adresem petsitter@coape.pl w terminie do 31 grudnia 2015 roku. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 fotografie. Prace konkursowe mogą być opatrzone opisem nie przekraczającym 200 słów.

Autorzy najciekawszych zdjęć zostaną nagrodzeni książką wraz z płytą DVD. Książka to powieść pt. „Przeprowadzka”, na podstawie której zrealizowano film pod tym samym tytułem z Diane Keaton oraz Morganem Freemanem. To ciepła, dowcipna, historia o starości, miłości (do innych ludzi oraz zwierząt), godnym przemijaniu, ale również o mediach i kapryśnym rynku nieruchomości.

Psi wątek dotyczy starej jamniczki, która doznaje urazu kręgosłupa (typowe dla tej rasy, jak wiadomo) i zostaje zawieziona przez swoich właścicieli do szpitala dla zwierząt. Ciekawe są te rozdziały, które są napisane z perspektywy jamniczki Dorothy – naprawdę przejmujące…

 Sponsorem nagród jest Wydawnictwo  "Prószyński i S-ka",  wydawca książki i płyty "Przeprowadzka".

Przesłanie zgłoszenia na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu konkursu.

ZAPRASZAMY :)

 

REGULAMIN KONKURSU "Ty i twój przyjaciel na dobre i na złe - pokażcie, że nie możecie bez siebie żyć"

§ 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU.
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Ty i twój przyjaciel na dobre i na złe - pokażcie, że nie możecie bez siebie żyć”  zwanego dalej „Konkursem” jest COAPE Polska z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 65A/1, właściciel serwisu PETSITTER.pl, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Współorganizatorem Konkursu oraz Fundatorem nagród jest Wydawnictwo „Prószyński i S-ka”, zwane dalej „Fundatorem”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie serwisu internetowego PETSITTER.pl, prowadzonej przez Organizatora pod adresem URL: www.petsitter.pl, zwanego dalej „Serwisem Petsitter”  w okresie od 13 października 2015 do 31 grudnia 2015, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora oraz członkowie ich rodzin, w szczególności ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie za pośrednictwem Serwisu PETSITTER.pl
5. Warunkiem realizacji prawa do nagrody przez uczestnika, który wziął udział w Konkursie za pośrednictwem Serwisu PETSITTER.pl, jest podanie w emailu zgłoszeniowym, danych kontaktowych w tym danych adresowych w zakresie niezbędnym do przesłania nagrody.
6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania realizacji nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie za pośrednictwem Serwisu PETSITTER.pl należy w terminie od 13 października 2015 od godziny 00:01 do 31 grudnia 2015 do godziny 23:59 przesłać pod adres petsitter@coape.pl pracę konkursową tj. fotografię własnego autorstwa przedstawiającą temat konkursowy wskazany na stronie konkursowej w Serwisie PETSITTER.pl. Praca konkursowa powinna zostać opatrzona opisem słownym nie przekraczającym 1000 znaków bez spacji.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu 3 prace konkursowe.
3. Poprzez zgłoszenie pracy konkursowej do Konkursu, w sposób określony w niniejszym paragrafie, Uczestnik oświadcza, że przesłana przez niego praca konkursowa oraz wypowiedź nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej oraz wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na ich publikację na stronach Serwisu PETSITTER.pl
4. Poprzez nadesłanie pracy konkursowej oraz wypowiedzi do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza,  że wyraża zgodę na publikowanie pracy konkursowej oraz wypowiedzi na stronach Serwisu PETSITTER.pl w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
2. Spośród prac konkursowych nadesłanych przez uczestników Konkursu spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 10 najciekawszych prac konkursowych, których autorom zostanie przyznana nagroda w postaci książek Jill Ciment "Przeprowadzka” wraz z filmem na DVD o tym samym tytule.
3. W skład jury wchodzą przedstawiciele Organizatora.
4. Organizator do dnia 7 stycznia 2016 r. opublikuje na stronie Serwisu listę zwycięzców oraz zawiadomi ich o fakcie uzyskania prawa do nagrody wysyłając wiadomość pod adres email wskazany przez uczestnika w mailu zgłoszeniowym.
5. Z chwilą wydania nagrody każdy z uczestników przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do utworu tj. fotografii wykonanej przeze siebie na potrzeby niniejszego Konkursu, przeniesienie praw, o których mowa powyżej nastąpi zgodnie z art. 921 § 3 kodeksu cywilnego i nie jest ograniczone pod względem czasowym czy terytorialnym, przeniesienie praw, o których mowa powyżej rozciąga się na wszystkie pola eksploatacji:
- utrwalenia fotografii, zwielokrotnienia egzemplarzy fotografii dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- wprowadzania egzemplarzy fotografii do obrotu,
- rozpowszechnianie fotografii na łamach dowolnego  serwisu internetowego oraz tytułu wydawanego przez COAPE Polska,
- publikowanie fotografii, jej publiczne wykonanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w: miejscu i w czasie przez siebie wybranym - telewizji, w sieci internet, w tym także w celu promocji, reklamy Fundatora oraz jego kontrahentów.
4. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora, pod adres pocztowy wskazany przez uczestnika w mailu zgłoszeniowym, w terminie 14 (czternastu) dni od ogłoszenia wyników  Konkursu.
5. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. 
6. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach danej edycji Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą niniejszym Regulaminem.
7. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 30 (trzydziestu) dni od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu, pod który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz w celach marketingowych Organizatora, pod warunkiem wyrażenia przez Uczestników zgody.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.